Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Prodimex International Inc., hierna te noemen "Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".
 2. Veranderingen van deze algemene voorwaarden dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst bindt Verkoper alleen dan, indien zij deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd.
 3. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, de catalogus, advertenties of andere algemene reclame van Verkoper en deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Verkoper tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper, in catalogi, brochures, folders, nieuwsbrieven en informatie op de website, waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's, prijslijsten, materiaallijsten - zijn geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Koper. Tussentijdse prijswijzigingen,type- en drukfouten zijn voorbehouden.
 2. Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard.

3. Prijzen

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten. Eventuele vervoerkosten zijn derhalve niet in de prijs begrepen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Verkoper behoudt zich het recht voor de kosten van speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper te brengen.
 3. Verkoper heeft ook na het sluiten van de overeenkomst doch vóór de aflevering, het recht de verkoopprijzen te veranderen, indien de omstandigheden, waarop deze verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, in- en uitvoerrrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen - en buitenland, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en prijzen van gronden- en hulpstoffen. De Koper wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.
 4. Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld, kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.

4. Betaling Verkoper hanteert drie verschillende betalingsmogelijkheden:

Levering van de goederen:

 1. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen door de Koper te geschieden bij ontvangst van de goederen per contant
 2. Indien, in afwijking van het in artikel 4.1 bepaalde, geen contant betaling is overeengekomen, vindt de uitlevering van de order na vooruitbetaling plaats.
 3. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen door de Koper te geschieden bij ontvangst van de goederen per pin of contant Corporate klanten:
 4. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen door de Koper de hem in rekening gebrachte bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum aan Verkoper te voldoen
 5. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
 6. Indien Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.
 7. Indien Koper in deze in verzuim blijft, zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Verkoper op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien Koper zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is Koper van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Koper is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 3% van het totaal factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Verkoper gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de Koper aan Verkoper verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op minimaal 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
 9. Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.
 10. Verkoper staat tot Koper niet in een rekening-courant verhouding.
 11. Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter

5. Afleveringstermijn

 1. De in de website/catalogus/folder vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Verkoper pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de Koper waarbij Verkoper een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Overschrijding van levertijd verplicht Verkoper niet tot schadevergoeding en geeft de Koper niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
 2. De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, danwel, indien dit later is, op de dag van de ontvangst door Verkoper van de voor uitvoering van overeenkomst noodzakelijke benodigdheden en/of op de dag dat Verkoper een overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

6. Afleveringen en risico

 1. De goederen worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats als bovengenoemd zijn voor rekening van de Koper. De Koper is verplicht de zaken meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Koper.
 2. Verkoper is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te leveren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
 3. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen 1 maand en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
 4. Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan de Koper geleverde zaken, zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst waaronder Verkoper zaken heeft geleverd of diensten heeft verricht of dient te verrichten, alsmede uit hoofde van iedere vordering van Verkoper op de Koper wegens niet-nakoming door de Koper van die overeenkomst.
 2. De Koper is verplicht Verkoper onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Indien de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is de Verkoper gerechtigd de geleverde zaken op kosten van de Koper te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
 3. De Koper is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
 4. Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de Koper, zal de Koper onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

8. Inspectie/retourneringen/klachten

 1. Onverwijld nadat Verkoper zaken aan de Koper heeft geleverd, zal de Koper deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen schriftelijk of telefonisch te worden gemeld. De Koper dient Verkoper alsdan binnen 24 uur na aflevering de paklijst terug te zenden onder opgave van manco of surplus.
 2. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de Koper binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. De Koper dient Verkoper in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken.
 3. Bij gebreke van stipte inachtneming door de Koper van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de Koper ter zake. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is de Koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de in de catalogus/website opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. In deze gevallen is er geen sprake van een gebrek.
 4. Retournering (van een Verkoper gekocht artikel tegen restitutie van de koopprijs daarvan) is uitsluitend mogelijk binnen 7 dagen na aflevering. Verkoper is alleen gehouden een verzoek tot ruilen te honoreren indien de Koper binnen deze periode dit verzoek doet en tegelijkertijd overlegt: - kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel; - het ongebruikte en onbeschadigde, complete artikel; - de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het artikel; - het complete niet ingevulde garantiebewijs.
 5. Verkoper is niet gehouden gekochte artikelen te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van Verkoper, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.
 6. Indien goederen geleverd zijn door de Verkoper, dient de Koper de goederen zelf te retourneren naar het opgegeven adres.
 7. Gratis artikelen verkregen bij de aankoop van een geretourneerd artikel worden tevens mee teruggenomen. Dit geldt eveneens als het aangegeven minimaal orderbedrag niet meer behaald wordt nadat de retouren in mindering zijn gebracht.
 8. Afgeprijsde artikelen worden niet geruild en/of gecrediteerd.
 9. Klachten ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
 10. Klachten van Koper op grond van dit artikel, laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
 11. Creditering bij retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Koper in rekening gebrachte koopprijs.

9. Garantie

 1. Indien Verkoper artikelen aan de Koper levert die Verkoper van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. Verkoper is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken.
 2. De in deze garantieverklaring geboden garantie is uitsluitend van toepassing op zaken die gekocht zijn voor eigen gebruik en niet op apparaten bestemd voor wederverkoop.
 3. Verkoper garandeert dat ieder door haar verkochte apparaat voldoet aan officieel door de fabrikant gepubliceerde specificaties c.q. door de fabrikant gehanteerde standaarden.
 4. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Verkoper, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen vernoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Verkoper zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Verkoper.
 5. Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatie- en montagewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
 6. Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
 7. De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de Koper niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.
 8. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: - het niet inachtnemen van gebruiks- en montagevoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik; - normale slijtage; - reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen; - gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; - gebruik in een agressieve omgeving; - ieder van buitenafkomend onheil etc. - beschadigingen van het exterieur - geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals brand- en waterschade
 9. Voorts vervalt de garantieverplichting in geval van het ontbreken van serienummers, of indien de Koper zonder toestemming van Verkoper wijzigingen in de zaken, of in de onderdelen die door Verkoper in het kader van onderhoud of garantie zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. De alsdan door Verkoper gemaakte kosten, waaronder onderzoeks- (met een minimum van een uur) en transportkosten kunnen in de hierboven genoemde gevallen tegen de alsdan bij Verkoper geldende tarieven aan de Koper in rekening worden gebracht.
 10. Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Verkoper geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.
 11. Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Verkoper aan de Koper in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.
 12. Indien zaken worden gerepareerd buiten de garantietermijn wordt op deze reparaties een garantie van 3 maanden verleend. Reparaties binnen deze termijn van 3 maanden geven geen recht op een nieuwe garantietermijn.
 13. Een eventuele garantie voor softwareproducten wordt conform de licentievoorwaarden door de licentiegever aan de Koper (licentienemer) gegeven. Verkoper geeft geen garantie ten aanzien van softwareproducten.
 14. Bij de aanwezigheid van een onoplosbaar probleem het apparaat vervangen, door een geheel nieuw apparaat aan Koper te verstrekken. Het defecte apparaat zal dan retour verzonden worden naar de fabrikant. In een dergelijk geval wordt van Koper vereist dat het apparaat in de originele verpakking oftewel in een niet beschadigde verpakking wordt opgestuurd naar Verkoper. Bij een retour verzending van het defecte apparaat naar de fabrikant zullen de verzendkosten voor rekening van de Koper komen, terwijl de retourkosten voor rekening van de toeleverancier zijn.
 15. Aanvullende verantwoordelijkheden voor Koper: Koper stemt ermee in dat, indien van toepassing en voordat de service wordt verleend:
  • a) de door Verkoper vastgestelde procedures voor het indienen van een verzoek om serviceverlening gevolgd worden;
  • b) Koper een back-up en veilige opslag zorgt van alle programma's, gegevens, geld en waardepapieren die zich mogelijk in het apparaat kunnen bevinden;
  • c) Verkoper op de hoogte gebracht zal worden van wijzigingen in de locatie van het apparaat;
  • d) Voldoende, vrije en veilige toegang verleend zal worden aan Verkoper tijdens het uitvoeren van een garantieservice, zodat zij in staat zal zijn aan haar garantie verplichtingen te kunnen voldoen, zonder enige vorm van hinder hierin te ondervinden.

10. Uitsluiting

 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten danwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

11. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en know-how, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.
 2. Onverminderd het in art. 11.1. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: tekortkomingen van toeleveranciers van Verkoper, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, transportbelemmeringen, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door Verkoper, maatregelen van douane of andere overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen.
 2. In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De Koper is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van Verkoper heeft Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

13 Ontbinding

 1. Indien Koper, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en is Verkoper gerechtigd: - de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld. - die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten.
 2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Koper, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, danwel indien Koper een natuurlijke persoon is onder curatelestelling, zullen alle Overeenkomsten met Koper van rechtswege ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan Verkoper verder toekomende rechten.
 3. In elk van de in de leden 1 en 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is Koper behouden tot onmiddellijke teruggave van artikelen, waarvan Verkoper nog eigenaar is en heeft Verkoper het recht om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden, teneinde die artikelen in bezit te nemen.

14 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Surinaams recht van toepassing.
 2. Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Surinaamse Rechter.

15. Gedeeltelijke ongeldigheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.