Gebruiksvoorwaarden

1. Inhoud van de site, eigenaar en gebruiksrestricties

 1. De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als inhoud), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan Prodimex International Inc.
 2. De naam Prodimex International Inc. alsmede het Prodimex logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Prodimex International Inc.
 3. Het is toegestaan om gedeelten van deze site te tonen, kopieën, distribueren, downloaden en in hard copy te printen teneinde:
  1. een bestelling bij Prodimex te plaatsen, of
  2. (2) gebruik te maken van deze site als bron van inkoopinformatie, echter uitsluitend indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen respecteert en in de tekst handhaaft. Behalve in verband met inkoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodimex of de betreffende (auteurs)rechthebbende. Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met een van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen.
 4. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgifte) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven kan een inbreuk op (auteurs)rechten of merkrechten van Prodimex opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Prodimex, ten strengste verboden.

2. Geen garantie

 1. Prodimex stelt deze site ter beschikking teneinde haar klanten een indruk te geven van de kantoorartikelen in haar assortiment.
 2. Prodimex streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden maar kan niet garanderen dat de informatie op deze site steeds volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal Prodimex de informatie op deze site omtrent producten en diensten van tijd tot tijd aanpassen.
 3. Prodimex geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of per email contact opnemen met Prodimex. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder van dienst zijn.
 4. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend. Prodimex behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Prodimex is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.
 2. Prodimex is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Prodimex bestelde artikelen zulks overeenkomstig onze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op deze site.

4. Prijzen

 1. De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt gelden alleen voor Internetbestellingen. De prijzen van sommige artikelen kunnen verschillen met de prijzen die staan aangegeven in de Prodimex catalogi. In sommige Prodimex catalogi kunnen prijzen en voorradigheid zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.
 2. De adviesprijzen die op deze site zijn aangegeven, zijn de door de fabrikanten geadviseerde verkoopprijzen. Deze zijn indicatief en hoeven niet overeen te komen met de gehanteerde verkoopprijzen in uw omgeving.
 3. Iedere verwijzing naar besparingen op deze site geeft het gemiddelde bespaarde bedrag aan, berekend op basis van de adviesprijs. Uw uiteindelijke besparing hangt af van de gekochte artikelen en de transactiedatum. Prodimex behoudt zich het recht voor om verkoop te beperken, waaronder begrepen het recht om verkoop aan wederverkopers c.q. handelaren te verbieden.
 4. Prodimex is niet aansprakelijk voor eventuele typografische of fotografische fouten.

5. Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

 1. U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Prodimex ter beschikking stelt eigendom van Prodimex worden en blijven.
 2. Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijk- of strafrechtelijke aansprakelijkheid te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.

6. Herziening van de gebruiksvoorwaarden

 1. Prodimex is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien.
 2. Indien een of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven.
 3. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.